Odgovori
Od Do
    1 - 20 od 7659 pitanja
 ID Odgovoreno Pitanje  
1114314.09.2023.Da li je natječajem prihvatljiva obnova uništenih solarnih panela u prirodnoj nepogodi, ako je postotak oštećenja solarnih panela preko 30%, ako uzimamo da se radi o opremi?...
1113714.09.2023.Da li je sanacija klizišta u trajnom nasadu lijeske prihvatljiv trošak? Lijeska je u punom rodu. Koji troškovi konzultanata su prihvatljivi i da li se radi investicijska studija(studija izvodljivosti)? Da li se pod tim misli investicijska studija ili nešto drugo?...
1113414.09.2023.Na koji način mogu biti prihvatljivi troškovi korisnika kojem je šteta nastala uslijed orkanskog vjetra 19.7 na osnovu kojeg je 21.7 proglašena prirodna nepogoda, ako u podtočki 2.4.12 propisujete da jedino tko smije početi sa realizacijom prije podnošenja ZZP su korisnici sa troškovima koji su nast...
1113314.09.2023.Šteta uzrokovana elementarnom nepogodom nastala je 19. srpnja, a elementarna nepogoda je proglašena na dan objave natječaja 21. srpnja. Nakon 21. srpnja Korisnik je dobio obrazac iz priloga 11 potpisan od strane Ministarstva poljoprivrede nakon kojeg je realizirao troškove. Jesu li Korisniku prihvat...
1113208.09.2023.Vezano za štetu nastalu prirodnom nepogodom koja je i službeno proglašena 21. srpnja 2023.god., jesu li prihvatljivi troškovi sa čijom se realizacijom i uplatom sredstava prema ponuditelju započelo nakon proglašenja prirodne nepogode i nakon objave Natječaja, 21. srpnja 2023. god. te nakon popunjava...
1113108.09.2023.Smije li Korisnik za troškove koji su nastali nakon proglašenja prirodne nepogode, 21. srpnja 2023., nakon objave Natječaja, 21. srpnja 2023., s ponuditeljima sklapati obvezujuće odnose i započeti sa realizacijom odnosno uplatom sredstava prema ponuditelju prije objave nabave i podnošenja Zahtjeva z...
1112908.09.2023.1) Smije li korisnik vršiti plaćanje dobavljaču (narudžba robe) prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren, a bez da su odrađeni radovi na sanaciji? 2) Što u slučaju da su odrađeni radovi djelomično, odnosno samo nužna sanacija (npr. pokrivanj...
1112808.09.2023.S obzirom na točku 21, Priloga 1, te ostalih odredbi natječaja i problem obnove zakupa poljoprivrednog zemljišta u RH može li se korisnik prijaviti na Natječaj ako mu zakup traje kraće od 31.12.2030. ili ako je korisnik u mirnom posjedu? Pojedinim korisnicima je i istekao zakup, ali su u mirnom po...
1112408.09.2023.U općini je proglašena elem.nepogoda - orkanski vjetar. Došlo je do vjetropolijeganja suncokreta (osiguran za ovu vrstu štete) preko 30%. Je li prihvatljiv trošak: 1. nabava mineralnog gnojiva - sanacija zemljišta? 2.usluga tanjuranja i zaoravanja uništene mase?...
1112108.09.2023.Da li ova mjera obuhvaća trajne nasade loznih podloga koje su oštećene od tuče ?...
1112008.09.2023.Da li u ova mjera obuhvaća rasadnik, konkretno sadnice vinove loze koji je uništen oko 90% tučom koja je bila 03.06.2023. na području grada Metkovića i proglašena je elementarna nepogoda?...
1111908.09.2023.Točka 2.3 Natječaja, Uvjeti prihvatljivosti troška, podtočka (6), u slučaju prirodne nepogode nakon 1.1.2023. prihvatljiv je trošak od trenutka nepogode i popunjavanja Priloga 11 od strane Ministarstva poljoprivrede nakon izlaska na teren. U mom slučaju radi se o zgradama, znači ne smijem započeti ...
1111808.09.2023.Da li je sanacija klizišta u trajnom nasadu lijeske prihvatljiv trošak? Lijeska je u punom rodu....
1111617.08.2023.Člankom 9. stavkom 1. točka 2. Zakonom o HGK, definirano je da …ŽK zastupaju, promiču i usklađuju neposredne interese članova na svom području i promiču gospodarske interese svoga područja te: 2. pružaju savjetodavnu i stručnu podršku i pomoć članovima… Obzirom na definiciju korisnika natječaja, ...
1111517.08.2023.Poštovani, da li je ovo jedini natječaj koji će biti otvoren za provedbu intervencije 78.01 Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. - 2027. ili će isti (ili sličan) takav natječaj biti otvoren npr. sljedeće godine ili 2025.? Zahvaljujem na odgovoru! ...
1111417.08.2023.Poštovani, pročitala sam o obveznim edukacijama i da je min. broj 10 polaznika, ali nisam nigdje pronašla koji je broj min/max OPG koje smijemo educirati i drugo koji je minimalni/maksimalni iznos za koji se možemo prijaviti. Osim da je raspoloživost sredstava za Natječaj 3.500.000 EUR. Vlasnik sa...
1111317.08.2023.Je li zakonom propisana online aplikacija kojom korisnik može održati izobrazbu/predavanja/demonstracijsku aktivnost (ukupno 6 sati /6x60 min./, pr. Zoom aplikacija i slično)?...
1111217.08.2023.Mora li korisnik obvezno odabrati predložene županije/ili županiju "Kriterij odabira br. 5 „Županije u kojima je planirano održavanje tečajeva/demonstracijskih aktivnosti“? Osim predloženih županija može li korisnik u Godišnjem programu osposobljavanja odabrati i druge županije za predavanja/demons...
1111117.08.2023.Poštovani, Mora li korisnik planirati najmanje 20 % tečajeva u svakoj od navedenih županija u odnosu na ukupan planirani broj tečajeva/demonstracijskih aktivnosti iz Godišnjeg programa osposobljavanja za podtočku 5.1. ( Splitsko - dalmatinska, Šibensko - kninska, Primorsko - goranska) i/ili podtoč...
1110908.09.2023.Stari gospodarski objekti relativno velike površine, izgrađeni prije 1968., oštećeni u elementarnoj nepogodi su za rušenje. Dali se može provesti rušenje tih objekata te izgradnja manjeg gospodarskog objekta (1/3 postojećeg) koji mi je dovoljan za moje današnje potrebe, odnosno odstupa se od propisa...

 
Pitanje
Odgovor